ISBN 978-605-81727-0-8

Bakteriyel Artritler ve Lyme Hastalığı

Yayın Tarihi : 10 Aralık, 2019

Tuba Güler 1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

A.1. Özet

Bakteriyel artritler, eklemde bakteri varlığına bağlı gelişen sinoviyal doku enfeksiyonlarını tanımlamaktadır. Bakterilerin sebep olduğu artritler septik artritin en sık nedeni olup çoğunlukla akut destrüktif seyretmeleri nedeni ile kas-iskelet sisteminin acilini oluşturmaktadırlar. Hastaların %25-50’sinde geri dönüşü olmayan eklem disfonksiyonu, yaklaşık % 10-15’inde (poliartiküler formunda ise %50’lere varan oranda) mortalite gelişebildiği için bu hastalarda erken tanı ve tedavi çok önemlidir. En sık etken Stafilokok aureus olup vakaların %37-%56’sından sorumludur. Eklemdeki bakteriyel enfeksiyon en sık sinoviyal membranın hematojen yayılım ile tutulmasıyla meydana gelir, eklemin bakteri ile direkt invazyonu ya da komşuluk yoluyla enfeksiyonun yayılması da enfeksiyon gelişimine yol açabilen diğer mekanizmalardır. Bakteriyel artritler, tipik olarak monoartrit kliniğinde ortaya çıksa da vakaların yaklaşık beşte birinin oligo-poliartiküler olabildiği unutulmamalıdır. En sık tutulan eklem (hastaların % 50’sinden fazlasında) diz eklemidir. Sinoviyal sıvıda organizmanın tesbit edilmesi kesin tanı kriteridir. Tedavisinde ise ana prensipler yeterli eklem drenajı ve uygun antibiyotik tedavisidir.

B.1. Özet

Lyme hastalığı (LH), Ixodes tipi kenelerin ısırmasıyla konağa bulaşan, bir spiroket olan Borrelia burgdoferi’nin neden olduğu kene geçişli bakteriyel bir enfeksiyondur. LH dünyadaki en sık vektör geçişli hastalıklardan birisidir. Hastalığın insidansı ve coğrafik dağılımı son 10 yılda giderek artmaktadır. Hastalığa sebep olan Borrelia burgdorferi sensu lato hastalıkla ilişkili olan 3 genotipten oluşmaktadır: B. Burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii ve Borrelia garinii. Coğrafik dağılım ve klinik manifestasyonlar bu alt tiplere göre değişiklik göstermektedir. Hastalıkta multisistemik tutulum söz konusu olup en sık deri, ikinci sıklıkta sinir sistemi etkilenir. Kardit, keratit, üveit, ve inflamatuar artritler de Avrupa Lyme Hastalığı’nda nadiren görülebilir. Hastalığın kliniği 3 evreye ayrılmaktadır. Erken lokalize evre, kene ısırığının olduğu tarafta gelişen eritema migrans ile karakterizedir. Erken dissemine evre, multipl eritema migrans lezyonları, borrelial lenfositoma, lyme nöroborreliosis, kardit ya da artrit ile ortaya çıkabilir. Geç dissemine evre akrodermatit kronika migrans, lyme artriti ve nörolojik semptomlarla ortaya çıkabilir. Tanı için genelde iki basamaklı serolojik yaklaşım gerektirdiğinden ve hastalığın farklı klinik görüntülerle ortaya çıkmasından dolayı tanıda zorluk yaşanabilmektedir.


Anahtar Kelimeler:

Bakteriyel artrit, Septik artrit, Enfeksiyöz artrit, Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi enfeksiyonu, Lyme artriti