ISBN 978-605-81727-0-8

Akut Romatizmal Ateş

Yayın Tarihi : 09 Nisan, 2019

Yeşim Garip Çimen 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Akut romatizmal ateş (ARA),Grup A streptokoksik farenjite karşı otoimmün yanıt ile karakterize nonsüpüratif inflamatuar multisistemik bir hastalıktır. Genellikle faringeal enfeksiyondan iki üç hafta sonra ortaya çıkar; kalbi, eklemleri, deri ve deri altı dokular ile santral sinir sistemini tutabilir. Poliartrit, kardit, kore, subkütan nodüller ve eritema marginatum gibi klinik bulgulara neden olabilir. ARA, çocuklar ve gençlerde edinsel kalp hastalıklarının en sık nedenidir. Hastalık, sosyoekonomik düzeyi düşük ve nüfusu yoğun olan toplumlarda ortaya çıkar. Dünyada en fazla Sahra altı Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın yerli halkı, güneydoğu Asya ve Pasifik bölgelerinde görülür. ARA gelişiminde rol oynayan patojenik mekanizmalar tam olarak aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte mevcut ARA patogenezi modeli, romatizmal Grup A streptokok suşları, anormal humoral ve hücresel immün yanıtlar ile “konakçı duyarlılığı” arasındaki karmaşık etkileşime dayanmaktadır. Başlıca patoloji kalp, eklemler, kan damarları, subkütan doku ve bağ dokusunda, nadiren de plevra, akciğerler ve böbreklerde gelişen eksüdatif ve proliferatif inflamasyondur. Tanı için kullanılan 1992 Jones Kriterleri Amerikan Kalp Derneği tarafından 2015 yılında güncellenmiş olup, düşük, orta ve yüksek riskli bölgeler için farklı tanı kriterleri oluşturulmuştur. Ülkemiz orta ve yüksek riskli grupta yer almaktadır.Akut faz reaktanlarında yükseklik ve geçirilmiş Grup A beta-hemolitik streptokok enfeksiyonunu kanıtlayan serolojik testler, klinik bulguların varlığında tanıya yardımcıdır. Elektrokardiyografi ARA’nın tanı ve tedavisinde faydalıdır. En sık görülen kardit bulgusu sinüzal taşikardidir. Onun dışında PR mesafesinde uzama, atriyoventriküler dissosiasyonlar, taşikardi, ikinci derece atriyoventriküler blok görülebilir. Ekokardiyografi, ARA teşhisini destekler, önemli kapak lezyonlarının tanınmasına ve kapak tutulumunun romatizma dışı nedenlerinin dışlanmasına olanak sağlar. ARA’sı olan tüm hastalar yatak istirahatine alınarak klinik seyir ve kardit bulguları yakından izlenmelidir. Tüm hastalardan boğaz kültürü istenmeli, kültür sonucu beklenmeden antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Primer korunmada en iyi seçenek, tek doz benzatin penisilin G’dir. Oral tedavi seçilecekse (oral penisilin veya alerji varsa eritromisin) 10 gün devam edilmelidir. Sekonder korunma, Grup A beta-hemolitik streptokok enfeksiyonuna karşı sürekli korunma yöntemleri kullanımı ile ARA nükslerinin önlenmesi anlamını taşır. En etkili tedavi seçeneği, intramusküler benzatin penisilin G’dir. Düşük riskli populasyonda dört haftada bir, orta-yüksek riskli populasyonda ise en az üç haftada bir verilmelidir.


Anahtar Kelimeler:

Akut romatizmal ateş, Artrit, Kardit,Poststreptokoksik reaktif artrit, Kore