ISBN 978-605-81727-0-8

Erişkin Still Hastalığı

Yayın Tarihi : 12 Kasım, 2018

Nesrin Şen 1

1İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, İstanbul


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Erişkin Still hastalığı; yüksek ateş, geçici somon rengi makülopapüler raş, artrit ve nötrofilik lökositoz ile karakterize, etiyolojisi bilinmeyen sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Erişkin Still hastalığı nadir bir hastalıktır. Türkiye’de Trakya bölgesinde yapılan çalışmada; insidansı 0,62/100.000, prevalansı 6,77/100.000 ve kadın erkek oranı 3:2 olarak bulunmuştur. Klinik bulgularından ateş, tipik olarak günde bir veya iki kez 39°C’yi aşar, sıklıkla öğleden sonra ya da akşam yükselir ve saatler içinde düşer. Ateşe, boğaz ağrısı eşlik edebilir. Hastalar, sebebi bilinmeyen ateş nedeni ile takip ve tedavi edilebilir. Somon pembesi rengindeki küçük, birleşme eğiliminde makülopapüler döküntü, genellikle gövde ve proksimal ekstremitelerde ve ateşle birlikte başlayıp ateş düştükten sonra kaybolabilir. Döküntüler gözden kaçabilir ve özellikle sorgulanmalıdır. Artralji, sık görülen semptomdur. Artrit sıklıkla poliartiküler ve simetriktir, dizler, el ve ayak bileği eklemleri sıklıkla tutulur. Hepatosplenomegali, lenfadenopati gözlenebilir.

Laboratuvar bulgularında eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protein yüksekliği gibi akut inflamasyon bulguları saptanır. Ferritin seviyesi yüksektir. Erişkin Still Hastalığının tanısında klasifikasyon kriterleri tanımlanmış olmasına rağmen malignite-enfeksiyon gibi diğer nedenler ekarte edildikten sonra tanı konulmalıdır. Tedavide nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler, metotreksat, hidroksiklorokin, leflunomid temel tedavi seçenekleridir. Etiyopatogenez zamanla daha iyi anlaşıldıkça, sitokinleri (tümör nekrozis faktör-alfa, interlökin-6, interlökin-1beta) inhibe eden ilaçlar giderek daha çok kullanılmaya başlanmıştır.


Anahtar Kelimeler:

Ateş, Artrit, Hiperferritinemi, Lökositoz, Hepatosplenomegali